WLTP.

Mere realistiske forbrugsværdier for større gennemsigtighed.

De vigtigste nyheder


WLTP - den nye metode til forbrugs- og udstødningstests.

Fra og med 1. september 2017 indføres der med WLTP en ny metode til forbrugs- og udstødningstests, som skal levere testresultater, der ligger tættere på det reelle kørselsforløb end tilfældet er med NEDC. På grund af den nye cyklus vil de målte værdier som regel ligge højere.

De vigtigste nyheder


WLTP - den nye metode til forbrugs- og udstødningstests.

Fra og med 1. september 2017 indføres der med WLTP en ny metode til forbrugs- og udstødningstests, som skal levere testresultater, der ligger tættere på det reelle kørselsforløb end tilfældet er med NEDC. På grund af den nye cyklus vil de målte værdier som regel ligge højere.

WLTP leverer mere præcise værdier.

Billedet viser S-Klasse sedan på prøvestanden: I tre forskellige kørselscyklusser beregnes der bilspecifikke forbrugsværdier.

WLTP leverer mere præcise værdier.

Kunder profiterer af WLTP, fordi den giver et mere realistisk sammenligningsgrundlag for forskellige bilmodellers forbrugs- og emissionsværdier.

Kunder profiterer af WLTP, fordi den giver et mere realistisk sammenligningsgrundlag for forskellige bilmodellers forbrugs- og emissionsværdier.

Da der i WLTP tages højde for bilernes individuelle udstyr, er værdierne mere præcise end ved NEDC - bilspecifikke så at sige. På den måde vil WLTP-forbrugsværdierne i de fleste tilfælde være højere, men mere realistiske. Dette ændrer ikke på det hidtidige hverdagsforbrug. Muligheden for at sammenligne på tværs af producenter og modeller eksisterer stadig. Mercedes-Benz er tilhænger af denne laboratorietest (WLTP) og også af vejmålingerne (RDE).

>> 7 facts om dieselmotorer og fremtidens mobilitet

Indførsel af WLTP


WLTP til alle EU-lande.

Indførsel af WLTP


WLTP til alle EU-lande.

WLTP bliver bindende for alle EU-medlemslande, andre lande arbejder på at indføre det på et senere tidspunkt.

WLTP-forbrugs- og emissionscyklussen gælder fra og med september 2017 for biler, der skal have ny certificering, og fra september 2018 for alle biler, der skal godkendes som nye. WLTP bliver bindende for alle EU-medlemslande, andre lande arbejder på at indføre det på et senere tidspunkt. Fra og med september 2017 erstatter WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) NEDC (ny europæisk kørselscyklus) successivt og vil skabe mere gennemsigtighed.

  • Fra september 2017

   Fra september 2017

   Alle personbilstyper, der skal certificeres på ny i forhold til emission, kontrolleres iht. WLTP. For disse biler vil der parallelt stadig blive beregnet en NEDC-forbrugsværdi, som stadig vil fungere som den lovmæssigt påkrævede angivelse i salgspapirer og alle andre publikationer.

   Når der introduceres nye modeller, vil det inden for rammerne af en vejtest, den såkaldte Real-Driving-Emission-test (RDE), desuden blive kontrolleret, at Euro 6-grænseværdierne for kvælstofilter og partikelantal ikke overskrides under hensyntagen til konformitetsfaktorer.

  • Fra september 2018

   Fra september 2018

   Hele bilporteføljen er certificeret iht. WLTP. De nye WLTP-værdier beregnes individuelt for hver bil og vil efter planen blive anført i salgspapirerne og alle andre publikationer. Udgåede modeller anføres med NEDC-forbruget.

   Parallelt til WLTP er det for alle nygodkendte biler bekræftet, at disse inden for rammerne af en RDE-test ikke overskrider Euro 6-grænseværdierne i forhold til antallet af udledte partikler under hensyntagen til en konformitetsfaktor.

  • Fra september 2019

   Fra september 2019

   Inden for rammerne af en RDE-test kontrolleres det, at alle nygodkendte biler ikke overskrider Euro 6-grænseværdierne for kvælstofilter under hensyntagen til en konformitetsfaktor.

  • Udgangen af 2020

   Udgangen af 2020

   Senest ved udgangen af 2020 beregnes der såvel WLTP- som NEDC-værdier for alle biler. Disse værdier skal anføres parallelt i bilens papirer fra og med den pågældende bils certificering. Fra og med 2021 er de beregnede WLTP-måleværdier de eneste forbrugs- og emissionsmåleværdier for alle personbiler. Brugte biler er ikke omfattet af denne omstilling og vil også fortsat beholde deres certificerede NEDC-værdier, hvis første indregistrering ligger før den 31. august 2017.

  FAQ


  Flere spørgsmål?

  Find svar på dine spørgsmål til WLTP.

  FAQ


  Flere spørgsmål?

  Find svar på dine spørgsmål til WLTP.

  Mercedes-Benz giver svar på dine spørgsmål til WLTP: Hvad ændrer sig, og hvad betyder det for dig som kunde?
   • Hvad er WLTP?

    Hvad er WLTP?

    Forkortelsen WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure og er en kontrolmetode, som beregner en bils forbrugs- og udstødningsværdier på en rulleprøvestand. WLTP har været under trinvis indførelse siden 1. september 2017 og skal erstatte den hidtidige kontrolmetode NEDC. WLTP er med sin dynamiske orientering klart tættere på det faktiske kørselsforløb end tidligere.

    WLTP er kendetegnet ved markant højere accelerationer samt en væsentligt mere dynamisk køreprofil. Den maksimale hastighed hæves til 131 km/t. og gennemsnitshastigheden stiger til 47 km/t.

    Køretiden forlænges med 10 minutter, andelen af motorvejslignende kørsel på rulleprøvestanden bliver større, og samtidig forkortes stilstandstiderne. Kørselsstrækningen fordobles til 23 kilometer. Skiftepunkterne beregnes bil- og drivlinespecifikt på forhånd.

    Alle former for ekstraudstyr, som har indflydelse på bilens aerodynamik, rullemodstanden eller bilens vægt, vil indgå i vurderingen fremover. Komfortfunktioners strømforbrug vil ligeledes øge CO2-værdien. Undtaget herfra er kun klimaanlægget på WLTP's første trin.

    Formålet med WLTP er at indføre en forpligtende standard på verdensplan, og EU-landene går forrest i den forbindelse. Det gør det lettere at sammenligne brændstofforbruget og udledningen af skadelige stoffer for forskellige producenters biler med hinanden. Desuden bidrager standarderne til, at myndighederne kan kontrollere, at de lovpligtige grænseværdier for udstødningsgas overholdes – lige fra kulbrinte (HC), kulilte (CO), kvælstofilter (NOx) til partikler.

   • Hvad er WLTC?

    Hvad er WLTC?

    Kørselscyklusserne for WLTP hedder WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Der er udviklet tre forskellige kørselscyklusser til forskellige biltyper inden for WLTP, som tager højde for den pågældende ydelsesvægt. Den overvejende del af godkendte personbiler inden for EU, som har en ydelsesvægt på mere end 34 kW/t (46 hk/t), falder ind under WLTC-klasse 3.

    Testcyklussen for køretøjer i klasse 3 består af fire dele – Low, Medium, High, Extra High. Disse simulerer bilens drift ved bykørsel og landevejskørsel samt på motortrafikveje og motorveje.

   • Hvad er NEDC?

    Hvad er NEDC?

    NEDC (ny europæisk kørselscyklus) er den aktuelt gældende kontrolcyklus for personbiler. Med en målsætning om at stille sammenlignelige og reproducerbare værdier til rådighed for kunderne på tværs af producenter trådte den første europæiske kørselscyklus i kraft i 1970. I 1992 blev den udvidet til ikke kunne at gælde bykørsel.

    Gennemsnitstempoet for NEDC er lavt med 34 km/t., og det samme gælder de fastsatte accelerationsværdier og den maksimale hastighed på 120 km/t. Cyklussammensætningen svarer ikke længere til den aktuelle gennemsnitlige fordeling af forskellige strækningers andele.

    Således indgår energiforbruget for ekstraudstyr og komfortfunktioner som klimaanlæg, radio eller sædevarme ikke i målingen. Hertil kommer teknologiske parametre, der begunstiger afvigelser. Start-stop-teknologien har f.eks. en relativt høj indflydelse i NEDC, da NEDC har en høj andel af stilstandstider.

    I biler med manuel gearkasse tages der ikke højde for bilspecifikke parametre ved beregning af skiftetidspunkterne. Dette kan medføre store afvigelser i forbruget sammenlignet med den reelle drift. På grund af den fortsatte tekniske udvikling er NEDC ikke længere tidssvarende og i mellemtiden forældet.

   • Hvad er RDE?

    Hvad er RDE?

    RDE står for Real Driving Emissions og er en vejtest til kontrol af udledningen af skadelige stoffer. Den beskriver kontrollen af bilers emissionsadfærd ude på vejene under reelle betingelser. Hidtil fandt udstødningsmålinger med henblik på typegodkendelse kun sted på prøvestande. Siden marts 2016 har emissionen også skullet måles under reelle kørselsforhold inden for en defineret ramme.

    Der måles kvælstofilte- (NOx) og kulilteemission (CO) ved hjælp af PEMS-udstyr (Portable Emissions Measurement System). Senere beregnes partikelemissionen også. Der er ikke fastlagt nogen bestemt cyklus, og der køres og måles i almindelig hverdagstrafik under overholdelse af færdselsloven. Der køres i bilerne imellem 90 og 120 minutter på offentlig vej, hvor bykørsel, landevejskørsel og motorvejskørsel dækker hver en tredjedel.

    Ved bykørsel er der fastlagt en gennemsnitshastighed på mellem 15 og 30 km/t., og på motorvej skal der køres mellem 90 og mindst 110, men ikke hurtigere end 145 km/t. Udetemperaturen skal være på mellem 0 og 30 °C, og klimaanlægget skal være tændt. Testkørslen må ikke finde sted mere end 700 meter over havets overflade, og højdeforskellen må ikke være større end 100 meter.

    Fra og med september 2017 skal Euro 6-grænseværdierne for skadelige stoffer under vejtests overholdes i RDE. Dette gælder i første omgang for typer, der skal have ny certificering fra og med 1. september 2017, og senest fra 1. september 2019 gælder det for alle typer.

    Indhentning af RDE-resultater

    RDE-resultaterne for Mercedes-Benz biler, som er indsamlet af såvel Mercedes-Benz som producent og af uafhængige, statsligt kontrollerede tekniske tjenester, kan indhentes ved hjælp af en kontaktformular med angivelse af PEMS-test-familien for den pågældende Mercedes-Benz bil.

    PEMS-test-family-nummeret, der hører til bilen, kan findes på Hjemmeside for sammenslutningen af europæiske bilproducenter (ACEA).

   • WLTP vs. NEDC: Hvad ændrer sig?

    WLTP vs. NEDC: Hvad ændrer sig?

    I modsætning til NEDC varer WLTP-kørselscyklussen ti minutter længere og har kun en stilstandstid på 13 procent. Den samlede cykluslængde er på 23,5 kilometer – og er altså mere end dobbelt så lang som NEDC med 11 kilometer. Den har højere gennemsnitshastigheder på op til 131 km/t., udsætter bilerne for større tempoudsving og stiller markant større krav til kontrollen.

    Derudover er det som hidtil nu ikke længere kun en models basisvariant, der testes, idet der også tages højde for special- og ekstraudstyr. Skiftepunkterne beregnes bil- og drivlinespecifikt på forhånd. Biler med manuelt gearskifte profiterer af denne individuelle beregning sammenlignet med de på forhånd fastsatte skiftepunkter i NEDC.

   • Hvad ændrer sig for mig som kunde?

    Hvad ændrer sig for mig som kunde?

    Indførslen af WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) sikrer mere gennemsigtighed i forhold til brændstofforbruget. Kunder profiterer af WLTP, fordi den giver et mere realistisk sammenligningsgrundlag for forskellige bilmodellers forbrugs- og emissionsværdier.

    Dog kommer også CO2- og forbrugsværdierne til at ændre sig på grund af de nye randbetingelser: En teknisk identisk bil vil på grund af processen have en numerisk højere CO2- og forbrugsværdi ved WLTP sammenlignet med NEDC (ny europæisk kørselscyklus). Dette skyldes bl.a., at der tages højde for ekstraudstyr og skærpede randbetingelser i den nye cyklus.

    Kunder vil fremover via valget af ekstraudstyr kunne beregne CO2-værdien for deres bilmodel mere præcist. For at skabe klarhed og størst mulig gennemsigtighed vil Mercedes-Benz aktivt følge WLTP-indførslens faser og sørge for at informere forhandlere og kunder målrettet.

    I den forbindelse vil der også ske en ændring af den måde bilerne præsenteres på med udgangspunkt i deres udstyr: Fra modellen med det laveste energibehov og op til versionen med det største energibehov. Numerisk går denne spredning fra „WLTP Low“ (minimalt ekstraudstyr) og op til„WLTP High“ (maksimalt ekstraudstyr).